ПОЛИТИКА
за защита на личните данни на интернет страница www.k3ultra. bg
в сила от 01.02.2019 г.
ВЪВЕДЕНИЕ
Тази интернет страница www.k3ultra. bg се притежава от Сдружение “К3 Ултра“ и
се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и
свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Сдружение “К3 Ултра”, ЕИК 205427905, със седалище и адрес на управление: 4980 гр.
Златоград, ул. „Дельо Войвода“ 9, при извършване на дейността си обработва
информация, между която и такава, представляваща лични данни.
1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
АДМИНИСТРАТОР
Сдружение “К3 Ултра”, ЕИК 205427905 е отговорно за Вашите лични данни, които сте ни
предоставили. Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните (DPO),
което е компетентно и отговорно по въпросите на тази политика. Ако имате някакви
въпроси относно тази политика или желаете да упражните някое от законовите си права,
моля свържете се с нас.
ЗА ВРЪЗКА
Сдружение „КЗ Ултра“, 4980 гр. Златоград, ул. „Дельо Войвода“ 9, email
k3ultrabg@gmail.com,
СЪЩНОСТ НА ПОЛИТИКАТА
Тази Политика има за цел да Ви информира за начина, по който събираме и
обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права. Защитата на личните данни
е от изключителна важност за нас. „К3 Ултра” не продава вашите данни на други
дружества или лица.
Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които
обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия
стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни,
конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни,
която Ви предоставяме.
ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на
идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на
раждане, телефон и други).
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи,
религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и
обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране
на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната
ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „К3 Ултра“ не
обработва такава информация за Вас.
2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО НИЕ СЪБИРАМЕ
При регистриране за участие в наши мероприятия през интернет страницата ни:
собствено име, презиме и фамилия, потребителско име или подобен идентификатор,
дата на раждане, пол, електронен адрес, телефонен номер;
Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането– електронен адрес,
номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура/плащане, информация, свързана
със средството за плащане, сума на услугата, таксата;
За отчитане на активността ви по време на нашите спортни мероприятия: име, дата на
раждане, пол.
3. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„К3 Ултра” събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни
на Сдружението за изпълнение на предоставяните услуги. Данните Ви служат за
идентифицирането Ви в интернет страницата ни; управление на Вашата статистика при
участия в организирани от „К3 Ултра” мероприятия; когато е необходимо при
застраховане; при онлайн плащания.
Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:
 Директна комуникация: може да ни предоставите Ваша лична и контактна
информация, попълвайки форми на този уебсайт, или кореспондирайки с нас по
телефон, e-mail или друг начин. Това включва лични данни, които Вие
предоставяте, когато създавате (при предоставена възможност) потребителски
профил на нашия уебсайт, регистрирате се за услуга или публикации, участвате
в състезание или анкета и/или давате коментар или оценка за нашите новини и
галерии.
 Автоматизирани технологии: докато използвате уебсайта ни, ние можем да
събираме данни за Вашето оборудване или поведение по автоматизиран начин.
Ние събираме тези данни, използвайки различни технологии, включително
“интернет бисквитки”.
 Трети лица или обществено достъпни източници: възможно е да получим Ваши
данни чрез различни трети лица и обществено достъпни източници, включително
доставчици на аналитични услуги като Google например и публично достъпни
източници, които осигуряват достъп до Ваши данни, включително контактна
информация
4. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните
данни са по управление на данните за целите на изпълнение на направена регистрация
за участие в наше мероприятие, за предотвратяване на измами във връзка с плащане и
осчетоводяване и фактуриране на плащане на такса участие;
Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да Ви изпращаме
важни съобщения, свързани с регламент, програма, промени, условия за участие в
някое от организираните от нас мероприятия. Възможно е и да използваме личната Ви
информация за проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на
услугите и комуникацията с членовете и потребителите на Сдружение „К3 Ултра”.
ИНТЕРНЕТ БИСКВИТКИ (Cookies) – това са малки файлове с информация, които се запазват
във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени
интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта.
Вие можете да промените настройките интернет браузъра си, така че да отказва всички
или някои интернет бисквитки ли да не запаметява бисквитки или да изтриете
запаметените вече такива. „К3 Ултра” не носи отговорност, ако интернет браузър, който
ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или
изтриване на запаметени бисквитки.
Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето
устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на
действие на бисквитките.
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ
Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, YouTube и други такива, предвижда
отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „К3 Ултра” не
отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля
да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.
5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В дадени случаи „К3 Ултра” може да разкрива определена лична информация пред
стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят
продукти и услуги, свързани с дейността на Сдружението или помагат на „К3 Ултра” в
маркетинга към членовете ни. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с
цел да предоставяне или усъвършенстване услугите и рекламата ни; тя няма да бъде
споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.
За случаите, в които „К3 Ултра” споделя информация за Вас с трети лица – доставчици
и подизпълнители, Сдружението има механизми, с които гарантира, че те предоставят
ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат
за поверителни и за нашите партньори.
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по
заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на
местоживеене – „К3 Ултра” да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да
разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност,
правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е
необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е
обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да
защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация е
възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната
трета страна.
6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ
„К3 Ултра” не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС.
7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайната загуба,
употреба, неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите данни. Също
така ние сме ограничили достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и
други трети лица, които имат нужда от този достъп, за целите на своята дейност и за
изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само
съгласно нашите инструкции. Също така те имат задължение да опазят
конфиденциалността на данните Ви.
Ние сме въвели процедури за справяне с нарушения на сигурността на данните и ще Ви
уведомим, както и компетентния регулатор, за всяко нарушение, спрямо което имаме
законово задължение да направим това уведомление.
8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни необходими, за да
изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови
задължения.
За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид
количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от вреди в
случай на неоторизирана употреба или предоставяне, целите на обработката и това
дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови
изисквания за съхранение на данните.
По закон сме длъжни да съхраняваме някои основни данни за потребителите си като
например имена, информация за контакт, за период от десет години.
9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА
Законодателството по защита на данните Ви дава определени права, включително:
 Право на достъп до личните Ви данни
 Право на коригиране на личните Ви данни
 Право на изтриване на личните Ви данни
 Право да възразите срещу обработката на данните Ви
 Право да поискате ограничаване на обработката на данните Ви
 Право да пренесете данните си до трето лице
 Право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви
Ние няма да изискваме заплащане на такса, за да Ви предоставим достъп до данните
Ви. Възможно е обаче да начислим такава такса, в разумен размер, или да откажем да
изпълним искането Ви, ако Вашето искане е неоснователно, повтарящо се или
прекомерно.
При получаване на искане за упражняване на някое от правата Ви е възможно да ни е
необходима допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата
самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните (или да упражните
някое от другите права). Това е мярка за сигурност, който цели да гарантира, че лични
данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат.
Ние ще се стремим да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец.
Възможно е да ни отнеме повече от един месец да отговорим на искането Ви, ако то е
особено сложно или ако сме получили многобройни искания от Вас. В този случай, ще
Ви уведомим своевременно и ще Ви информираме регулярно за всяко развитие.
10. ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните
данни. При промяна в настоящата политика на уеб сайта ни ще бъде публикувано
съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
11. ЗА КОНТАКТ
Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или
защитата на лични данни в „К3 Ултра”, или да упражните правата си моля свържете се
с нас на посочения по-горе адрес.